تبلیغات
بهترین ها برای موبایل شما

Call Of Duty Rip

سیستم مورد نیاز
Operating system: Windows XP
- Processor: P4-1.5 GHz
- Memory: 512 M

- Video: 64 MB 3D Card
- Sound: Sound card compatible with DirectX

دانلود در ادامه مطالب

فقط موبایل20

www.mobil20.tk

pass: www.mobil20.tk

Rapidshare