تبلیغات
بهترین ها برای موبایل شما

10 ضرب المثل طنز

10 ضرب المثل طنز

1- چاه مکن بهر کسی ، خسته میشی.

2- دیگ به دیگ چیزی نمی گه.

3- شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه.

4- گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه.

5- صلاح مملکت خویش ، رئیس جمهور داند.

6- جوجه رو هروقت بشمری جیک جیک می کنه.

8- کوه به کوه می رسه ، میّت رو زمین نمی مونه.

9- آشپز که دوتا شد هیچ کدوم غذا درست نمی کنن.

10- پاتو از گلیمت درازتر نکن ، پات دراز می شه شلوار به پات کوتاه می شه.